Veelgestelde vragen

Toezicht afval

Ik heb verkeerd aangeboden huisvuil/ gedumpt afval aangetroffen.

Bij het aantreffen van gedumpt afval of onjuist aangeboden huisafval (oud papier, kliko) kunt u een melding maken Stichting Stadswacht Helmond. Bij voorkeur via onze app Meldstadswacht. Hierbij kunt u een foto toevoegen en de GPS-gegevens van de betreffende locatie. Ook kunt u de melding telefonisch doen of via ons contactformulier.

Ik ben mijn kliko kwijt. Waar kan ik deze terugvinden?

Als uw kliko vermist is dan adviseren wij u om eerst goed in de buurt te kijken of deze mogelijk elders staat. Het komt regelmatig voor dat kliko’s door anderen verplaatst worden naar een andere locatie. Mocht u de kliko echt niet kunnen vinden, kunt u dit (telefonisch) melden bij Stichting Stadswacht Helmond. Klik hier voor de contactgegevens.
Ook kunt u via dit formulier aangifte doen van vermissing of een defecte container.

Toezicht parkeren

Ik heb een boete gekregen voor het niet betalen van parkeergeld of te laat zijn bij een parkeerautomaat. Ik ben het er niet mee eens. Hoe kan ik bezwaar indienen?

Bent u het niet eens met een opgelegde naheffingsaanslag? Dan kunt u hiertegen binnen 6 weken na dagtekening van de naheffingsaanslag schriftelijk bezwaar indienen.

Hoe maakt u bezwaar tegen een naheffingsaanslag?
Een bezwaarschrift tegen een naheffingsaanslag dient duidelijk gemotiveerd te zijn. Hoe meer informatie u verstrekt, des te zorgvuldiger zal de afweging kunnen zijn. De volgende gegevens dienen in ieder geval vermeld te worden in het bezwaarschrift:

  • Naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en BSN-nummer van de kentekenhouder
  • Naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en BSN-nummer van de bezwaarmaker (indien anders dan kentekenhouder)
  • Nummer van parkeervergunning (indien van toepassing)
  • Nummer van gehandicaptenparkeerkaart, alsmede een kopie hiervan (indien van toepassing)
  • Naheffingsaanslagnummer
  • Kenteken van het voertuig
  • Datum van opleggen van de naheffingsaanslag
  • Inhoudelijke gronden van het bezwaar
  • Ondertekening
  • Eventuele bewijsstukken, getuigenverklaringen, machtigingen en dergelijke

Wanneer u bezwaar maakt namens de belastingplichtige, dient u ook een ondertekende machtiging te overleggen van de belastingplichtige (kentekenhouder, parkeerder).
Omschrijf duidelijk en helder wat de situatie was en waarom u van mening bent dat de naheffingsaanslag ten onrechte aan u is opgelegd.

Het bezwaarschrift kunt u opsturen naar:
Gemeente Helmond,
T.a.v. Hoofd van de afdeling Belastingen en Verzekeringen
Postbus 950
5700 AZ Helmond.

Afhandeling bezwaarschrift
Een bezwaarschrift moet binnen zes weken na dagtekening van de naheffingsaanslag zijn ontvangen. U hoeft dus niet het duplicaat (acceptgiro) af te wachten! Bij het indienen van een bezwaarschrift is het de verantwoordelijkheid van de bezwaarmaker zelf ervoor zorg te dragen dat het bezwaarschrift in goede orde en binnen de gestelde termijn wordt ontvangen. U ontvangt altijd een ontvangstbevestiging van het bezwaarschrift. Heeft u een bezwaarschrift ingediend, maar geen ontvangstbevestiging ontvangen? Wellicht is het bezwaarschrift dan niet ontvangen. Neemt dan contact op met de afdeling Belasting en Verzekeringen.

Er staat een voertuig hinderlijk geparkeerd. Waar moet ik dit melden?

Bij een parkeerprobleem kunt u natuurlijk altijd het beste de veroorzaker hierop aanspreken. Indien deze niet bekend is of u komt samen niet tot een oplossing, kunt u dit melden bij Stichting Stadswacht Helmond. Bij voorkeur via de app Meldstadswacht waarbij u een foto kunt toevoegen met de GPS-gegevens van de betreffende locatie. Ook kunt u een dergelijke melding telefonisch bij ons melden of via het contactformulier.

Ik heb geld in de parkeerautomaat geworpen, maar deze geeft niets retour.

Indien u geld heeft ingeworpen in een defecte parkeerautomaat en de automaat geeft dit niet retour dan kunt u een verzoek tot terugbetaling indienen. Voor het indienen van een verzoek kunt u bellen naar PCH Parking & Facility Services: 0492–56 45 12

De parkeermeter is stuk. Mag ik hier parkeren?

Bij een defecte parkeerautomaat in Helmond mag u niet parkeren, mits u op een andere manier voldoet aan uw betalingsverplichting. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Gepast Parkeren, Parkmobile of het gebruik van een andere parkeerautomaat. Mochten dit geen mogelijkheden zijn voor u, dient u uw voertuig elders te parkeren.
Defecte parkeerautomaten kunt u melden bij PCH Parking & Facility Services op telefoonnummer: 0492 – 56 45 12

Gevonden en verloren voorwerpen

Ik ben een voorwerp verloren. Wat nu?

Als u een voorwerp verloren bent dan kunt u bij de gemeente waar u dit vermoedelijk verloren bent navraag doen of dit voorwerp mogelijk gevonden is. Binnen gemeente Helmond worden alle verloren en gevonden voorwerpen geregistreerd door Stichting Stadswacht Helmond. Onder het kopje Gevonden Voorwerpen ziet u een overzicht van alle gevonden voorwerpen (m.u.v. gevonden sleutels). Mocht u een voorwerp herkennen dan kunt u contact met ons opnemen. Als u uw sleutel kwijt bent dan kunt u het beste langs komen op ons kantoor om navraag te doen of gebruik maken van ons webformulier.
Ook kunnen wij zorgen voor een bewijs van aanmelding.

 

Gevonden en afgesleepte (brom)fietsen

Mijn (brom)fiets is afgesleept. Zijn hier kosten aan verbonden?

Ja, aan het afslepen van (brom)fietsen zijn kosten verbonden.

De verwijderkosten voor een fiets bedragen 25 euro en voor een bromfiets 50 euro.
Daarnaast wordt er een bewaarvergoeding van 0,35 eurocent per dag gerekend.

Betaling is alleen mogelijk met pinpas.

hier-alleen-pinnen

Indien de (brom)fiets 3 maanden na verwijdering nog niet is opgehaald dan wordt deze door de gemeente Helmond verkocht of in geval van een wrak vernietigd.

Het adres van het (brom)fietsendepot is:

Stichting Stadswacht Helmond
Weg op den Heuvel 39
5701 NV Helmond
tel. 0492-845970

Openingstijden: ma t/m vr 10.00- 12.00 en 14.00-16.00 uur

Ik ben mijn fiets kwijt. Wat moet ik nu doen?

Binnen de gemeente Helmond worden alle gevonden (brom)fietsen geregistreerd door Stichting Stadswacht Helmond. Op deze pagina staan foto’s van alle gevonden (brom)fietsen. Mocht u uw (brom)fiets herkennen dan kunt u contact met ons opnemen. Tegen overlegging van een eigendomsbewijs of aangifte bij de politie zal dan een afspraak worden gemaakt wanneer u de (brom)fiets komt ophalen.

Wanneer uw (brom)fiets weg is, kunt u contact opnemen met Stichting Stadswacht Helmond. Wij kunnen u vertellen of er een (brom)fietsverwijderingsactie is geweest.

Is dit niet het geval, kunt u aangifte van diefstal doen op het politiebureau.

Als uw (brom)fiets bij een verwijderingsactie is verwijderd, dan is deze opgeslagen in het (brom)fietsendepot van Stichting Stadswacht Helmond. Daar kunt u, op vertoon van uw legitimatiebewijs en na betaling van administratie en wegsleepkosten, uw voertuig ophalen. Om aan te kunnen tonen dat u de eigenaar bent, zal bij de verwijdering van de (brom)fiets het eventueel doorgeknipte slot worden bijgevoegd. U kunt dan door middel van de sleutel van het slot aantonen dat u de eigenaar bent.

Toezicht honden

Ik ondervind overlast van honden. Wat moet ik doen?

Als u overlast ondervindt van loslopende honden of van hondenpoep bij u in de buurt dan kunt u contact opnemen met Stichting Stadswacht Helmond.
Door de stadssurveillanten zal dan projectmatig toezicht worden uitgeoefend en handhavend worden opgetreden.

Ben ik verplicht om een ruimmiddel mee te nemen wanneer ik mijn hond uitlaat?

Poept uw hond op een plaats anders dan de speciale veldjes? Dan moet de hondenpoep direct worden opgeruimd (opruimplicht). Daarom bent u ook verplicht om een opruimzakje bij u te hebben als u uw hond uitlaat. Het zakje mag vervolgens in een hondenpoepbak of afvalbak gegooid worden. Alleen op de aangegeven uitlaatstroken, loslaatstroken, gemeentelijke bossen en buiten de bebouwde kom geldt de opruimplicht niet.

Flora en Fauna

Waar mag ik vissen binnen gemeente Helmond? Welke regels gelden er?

Bij de gemeentelijke vijvers wordt regelmatig gecontroleerd op het vissen zonder vergunning. In alle vijvers van de gemeente Helmond is het verboden om te vissen. Alleen voor kinderen (tot 14 jaar) is het toegestaan in enkele gemeentelijke vijvers te vissen met vergunning. Kijk voor meer informatie op de website van Gemeente Helmond.

 

 

Algemene vragen

Ik heb een boete gekregen. Wat zijn de betaal- en bezwaarmogelijkheden?

U hebt een strafbaar feit begaan waarvoor een een strafbeschikking zal worden uitgevaardigd, ter hoogte van het op de boete (welke u heeft meegekregen) vermelde bedrag. Het CJIB brengt u tevens administratiekosten in rekening. Deze strafbeschikking zal u spoedig door het CJIB worden toegezonden. Met de strafbeschikking wordt een acceptgiro verzonden waarmee u de geldboete (en administratiekosten) kunt voldoen. In de strafbeschikking staan alle relevante gegevens vermeld. Tevens staat hierop beschreven hoe u dient te handelen indien u het niet eens bent met deze strafbeschikking.

Directe betaling
Wilt u de boete betalen? Dan kunt u dit doen bij het kantoor van Stichting Stadswacht Helmond, Weg op den Heuvel 39. De openingstijden zijn maandag-vrijdag van 10.00 – 12.00 uur en 14.00 – 16.00 uur. Neemt u hiervoor de originele naheffingsaanslag boete mee.

Let wel u kunt alleen betalen met pin!

hier-alleen-pinnen
In het geval dat u in de gelegenheid wordt gesteld direct te betalen, doet u indien u direct betaalt, afstand van het recht op verzet. Dit houdt in dat dan geen rechtsmiddel tegen de strafbeschikking meer voor u openstaat.